Behandelovereenkomst

Tijdens het eerste consult zal ik je vragen een behandelovereenkomst in te vullen en te ondertekenen. Hiermee geef je aan akkoord te zijn met de onderstaande regels.

 

 • De Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de WGBO en de Wkkgz.
 • De cliënt verplicht zich middels het intakeformulier en anamnese relevante informatie aan de Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossierverstrekte gegevens. Maar met uitzondering van e gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar tegen het gebruik voor statistische doeleinden. Bij visitatie van de praktijk wordt mogelijk wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de cliënt tegen het advies in van de Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschiedt in onderling overleg contant of per pin per consult conform de tarieven die vermeld staan op de website van Bodycare Oosterhout. Bij overmaking via de bank ontvangt de cliënt de declaratienota met voldaan en paraaf nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot:
 1. de Natuurgeneeskundig Therapeut, 2 de beroepsorganisatie van de therapeut, 3. tot de klachtenfunctionaris van het tuchtrecht.
 • De Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
 • De cliënt geeft door ondertekening van deze behandelovereenkomst aan de voorwaarden en privacy beleid op de website van Bodycare Oosterhout te hebben gelezen.